Saxnäs Golfklubbs medlemssidor

Vill du bli medlem i Saxnäs Golfklubb så Klicka här

Saxnäs Golfklubb hälsar dig välkommen till golfåret 2023. Ett nytt år där vi kan fortsätta att utveckla vår klubb. Här har vi samlat den information som vänder sig till dig som medlem i vår klubb.

Innehållet vänder sig  främst till medlemmarna men vem som helst får gärna läsa dem om man är intresserad. Här finns senaste årets medlemsfilmer och de dokument som vänder sig till medlemmarna.

Vi är glada att just du valt Saxnäs Golfklubb. Känn dig som hemma!

Medlemsfilmer
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som medlem i Saxnäs Golfklubb?

Styrelsen förtydligar här vad som gäller för oss som medlemmar i Saxnäs golfklubb och för vårt spel på Saxnäs golfbana. Se även Policys Saxnäs Golf (ägarens dokument) som finns under Banan
Rättigheter och skyldigheter visas under Särskilda rubriker, oftast som punktlistor.
Utdrag ur stadgarna visas så här, som i 14 §, om deltagande i den idrottsliga verksamheten

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 • Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
 • Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Regler gällande golfspel

 • Medlem och gästspelare ska alltid ha kännedom om gällande golfregler och leva upp till dem under sitt golfspel. Detta gäller även ”golfvett” och vikten av att hålla sin plats på banan samt att släppa igenom bakomvarande bollar så snart man har ett tomt hål framför sig.

Tidsbokning

 • Innan påbörjad rond ska alltid bokning ske i golfklubbens terminal, i receptionen eller direkt på nätet. Detta gäller även om man går färre än 18 hål!
 • Avbokning görs senast 4 timmar innan bokad starttid
 • Alla ska ankomstregistrera sig innan start, antingen i terminalen eller i sin App.
 • Start på hål 10 gäller endast under lågsäsong på de tider som anges vid hål 10, oftast mellan 07:00 och 09:00. Detta förutsätter alltid att spelare kontrollerar att det är tomt på hål 9 innan man slår ut på 10:an. Tidsbokning för hål 10 görs inte och det är bollränneprincipen som gäller, även om det inte finns en fysisk bollränna vid 10:an.

Villkor för golfspel

 • För att få tillträde till spel på golfbanan/korthålsbanan ska man inneha aktuellt medlemskap eller ha betalat gällande greenfee.
 • Bryter man mot denna regel kan man bli avstängd från klubben/banan. Förseelsen rapporteras till golfförbundet. Det kan även bli aktuellt att man får betala extra avgift för sitt otillåtna spel.
 • På hemsidan saxnasgolf.se uppdaterar banägare och styrelse fortlöpande den information som finns för spel på banan för såväl gäster som medlemmar.
 • Vad som gäller för bokningsregler samt priser för greenfee och medlemskap, deltagande i tävlingar etc. hittar du också på hemsidan.

Villkor för träningsspel

 • Generellt gäller att träningsspel alltid sker på ranchen, korthålsbanan eller övningsområdet.
 • Man får inte gå direkt ut på något hål och träna för att det just då råkar vara tomt på banan. Start sker alltid på hål 1 (eller hål 10 under lågsäsong) även om man bara vill gå några hål när banan är tom, t.ex. på kvällen.

Sanktioner vid brott mot bestämmelserna enligt ovan

Banägarna själva liksom anställda och av ägaren utsedda banvärdar har skyldighet att rapportera ev. förseelser till reception/banägare. Styrelse och funktionärer i klubben kan också rapportera direkt till banägaren. Medlemmar vänder sig till någon av klubbens representanter.

Rutiner för hantering disciplinärenden

 1. Rapport görs till reception/banägare om vad som skett och vilka som har fått tillsägelser och vad förseelsen bestod av. Rapport sker också om ev. hot eller annat av vikt i ärendet.
 2. Banägarna noterar vilka det gäller, oavsett om det är medlemmar eller gäster/icke medlemmar, och antecknar föreelsen, personen/personerna och datum för händelsen. Ägarna behåller detta material för att kunna se om en förseelse upprepas men raderar materialet när det inte längre behövs. Klubben har inte tillgång till dessa uppgifter.
 3. OM det är en förstagångsförseelse, så kan ägarna välja att avvakta och hoppas att tillsägelsen har effekt och missbruket upphör.
 4. OM det är upprepade förseelser, eller förseelser som ägarna bedömer som grova, och det gäller personer som inte är medlemmar i Saxnäs golfklubb, kan ägarna ta kontakt med gällande klubb och/eller direkt med personerna med lämpliga åtgärder eller avstängningar.
 5. OM det är upprepade förseelser, eller förseelser som ägarna bedömer som grova, och det gäller personer som är medlemmar i Saxnäs golfklubb, så tar ägarna kontakt med klubbens ordförande/vice ordförande och tillsammans bestäms lämpliga åtgärder och vem som gör vad.

Så här säger stadgarna om uteslutning

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader, från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

Golfvett på Saxnäs golfklubb (förutom det som anges i Regel 1 i golfreglerna)

Bollplockning

 • Bollplockning i dammarna är förbjudet. Banägaren har sedan 2019 sålt denna rätt till ett externt företag. Man får ta upp sin egen boll, alternativt en annan boll som man trodde var sin egen, med klubba eller bollhåv.

Restaurang

 • Restaurangen drivs från och med 2022 av banägaren. Mat eller dryck får inte tas med in på restaurangen eller dess uteservering som vetter mot 9:ans green.. 2022 gjordes en ”klubbhörna” utanför restaurangen där medlemmar kan pausa mellan hål 9 och 10 i max 10 minuter. Här får man äta medhavd matsäck/fika och kan sitta tillsammans med de som köper fika i restaurangen som vill sitta här. 
 • Inköpt alkohol får inte tas med utanför restaurangen eller dess uteserveringar. Korv, kaffe smörgåsar etc. som inköps på restaurangen får tas med ut till klubbhörna och ut på banan. På restaurangens gavel mot hål 18 finns toaletter och möjlighet att fylla på vatten.
 • Handlar man inte i restaurangen så används toaletterna på gaveln mot 18:e green, för restaurangens kunder finns även toaletter inomhus.

Dokumentet ovan är uppdaterat 24/3 2023

Knatte och Ungdomsverksamhet

Juniorträning är något som vi kommer att fortsätta att satsa på under 2024. Vi kommer att börja med två grupper på torsdagarna. Juniorträning är ett bra sätt att träna kontinuerligt och umgås med sina vänner och även kunna träffa nya golfkompisar.
Huvudsaken med denna träning är att man ska tycka det är roligt samtidigt som man lär sig att förbättra sin golf.

Träningstider från 18 april till 5 september med uppehåll v.28 – 30.
Torsdagar 17:00-17:50 Junior 6-11 år
Torsdagar 18:00-19:00 Junior 12-21år

Avgift 800 kr/säsong
Anmälan sker till info@cdgolf.se
Har ni några frågor är det bara att ringa till Christopher 072 328 88 10.

Ansvarig Saxnäs Golfklubb:
Staffan Smedfors
070- 240 81 49

Vem bestämmer på Saxnäs Golfbana?

Saxnäs Golfbana är en privatägd anläggning

Färjestaden Golf AB heter företaget som äger banan. Owe Svensson är Banägare och Greenkeeper. Det är han som ansvarar för skötsel av banan, anläggningens kvalitet och utformning. Susanne Granflo, Owes sambo, är ekonomiansvarig och ansvarar för shop och reception. Det mesta av din medlemsavgift, 78 %, och alla spelavgifter går till ägaren. Det är ägaren som driver restaurangen sluter avtal gällande och Pro-verksamheten.

Det är ägaren som bestämmer om Saxnäs Golfbana!

Saxnäs Golfklubb bedriver vår verksamhet på Saxnäs Golfbanan. Vi är ca 857 medlemmar (2023). Vi får 22% av medlemsavgiften på 990 kronor/medlem. Vi har små intäkter men å andra sidan har vi inte några stora utgifter.

Det är klubben som bestämmer om idrotten Golf:

 • Tävlingar och seriespel.
 • Medlemsvård som introduktion uppföljning av nya medlemmar.
 • ”Vision 50/50” för fler kvinnor inom golfen och ett gott bemötande i alla sammanhang mellan alla oss som träffas på anläggningen Saxnäs Golf
 • Sköter kontakter med Svenska golfförbundet, Smålands golfditrikt och Riksidrottsförbundet via RF SISU Småland
 • Medlemsaktiviteter, medlemsmöten, faddergolf (tillsammans med Pro) och klubbträningar
 • Handikappfrågor, domarverksamhet, regelutbildningar och övriga utbildningsverksamhet i klubbens regi
 • Trygghet och trivselfrågor som ”Säker och Trygg förening” och andra sociala verksamheter på klubben.
 • Spontangolf och ”Höst och Vår”-golfen.

Ägaren och klubben har ett nyttjandeavtal som reglerar vem som bestämmer vad som ligger till grund för vårt samarbete.
Uppdragsbeskrivningen nedan ligger till grund för det avtal som slutits mellan parterna:

 • Ägaren har det stora ekonomiska ansvaret och driver golfanläggningen som en affärsverksamhet med ansvar för personal och externa parters avtal och har därför för ögonen att anläggningen är till för såväl medlemmar, gäster och företag och ska generera vinst för att driva utvecklingen framåt, vilket bör återspeglas i avtalet.
 • Klubben, som är en ideell förening har ju å sin sida som sin målsättning att bereda sina medlemmar möjlighet till golfspel och bedriva idrottsverksamhet, främst i form av tävlingar, junior- och elitverksamhet. Dessutom vill Klubben arbeta för en social trevnad för sina medlemmar.
 • Parternas avtalsförhållande förutsätter ett gott samarbete. Parterna förbinder sig därför att hålla varandra väl underrättade och att kontinuerligt samråda om allt som rör parternas gemensamma intressen, även då samråd inte är särskilt föreskrivet i detta avtal. Parterna skall därvid eftersträva sådana problemlösningar som bäst gynnar golfsporten och anläggningens utveckling samt Klubbens medlemmar.

 

Stadgar
Personuppgiftshantering - GDPR

GDPR och golfen på Saxnäs Golfklubb

Fredag den 25 maj 2018 ersättes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen. Den nya EU-lagen kallas populärt GDPR och gäller i hela EU-området.

Saxnäs Golfklubb värnar om din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Saxnäs Golfklubb använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-post på info@saxnasgolf.se

Golf-ID

När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT-bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT står för Golfens IT-system som administreras av Svenska golfförbundet. GIT- bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. LÄS HÄR. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolaget är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF (Svenska Golfförbundet) är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF (Smålands golfförbund), golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.

Uppförandekod

RF:s (Riksidrottsförbundets) Uppförandekod styr hela Idrottsrörelsen i Sverige, inklusive golfen. LÄS HÄR

E-Post

E-Postens hantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Saxnäs Golfklubb kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs, annars raderar vi informationen direkt.

Medlemslista

Saxnäs Golfklubb lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

Medlemsmatrikeln kommer att finnas kvar på hemsidan. Den går endast att läsas om man är inloggad medlem vilket gör att vi bedömer att den därigenom lever upp till GDPR.

Kommunikationskanaler

Vi har innan GDPR trädde i kraft skickat medlemsmail via vårt mailsystem ”Surftown”. Den hanteringen lever inte upp till GDPR så därför går vi över till att skicka mail via GIT-mailen som hanterar e-posten enligt nu gällande regler och utifrån medlemsregistret. Vi kommer att skicka sparsamt med medlemsmail och kommer istället att publicera informationen på hemsidan och på facebook.

Eftersom banägaren/klubben har en såväl idrottslig som ekonomisk relation med varje medlem så måste vi ha möjlighet att nå alla medlemmar via GIT-mailen. Det går alltså inte att bli bortplockad ur detta register så länge med är medlem i klubben.

Anonymitet

Golfförbundet har sedan flera år haft en fungerande rutin för alla medlemmar som vill vara anonyma i GIT-systemet. Om du vill se eller ändra dina sekretessinställningar så går du in på Min Golf/Mina sidor/Mina Inställningar/Säkerhet & Anonymitet.

Bild

Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn.

Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR och Idrottens uppförandekod mot att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller bilder på pristagare. Tvärtom är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla. Vänligen kontakta oss om du vill att Saxnäs Golfklubb ska radera dig från sådana publiceringar.

Utvärdering och uppdatering

Bestämmelserna i detta dokument antogs på styrelsemötet den 10/9 2018 och gäller från detta datum och framåt. Dokumentet kommer att finnas på hemsidan och uppdateras vid behöv.

Players1st

Medlemsundersökningen ni som medlem får via mail då använder man följande skala se nedan

1-6 inte bra , 7-8 ok och 9-10 bra.

 

Infosida