Spela säker golf på Saxnäs

Säker och trygg förening

Saxnäs golf har inlett ett samarbete med Mörbylånga kommun och Smålandsidrotten kring säker och trygg förening som kommer att löpa vidare under flera år. Vi hgar börjat under våren 2015 med att upprätt en ny Policy, inklusive drogpolicy, för klubben.

Arbetet kommer sedan att gå vidare med Mål ocvh visioner, Anläggningar/lokaler, Brandsäkerhet, Utemiljö, Säkerhetsutrustning, Hjärt och Lungräddning, Olycksfall/akut insjuknande, Alkohol/TobakDroger/Doping, Resor/transporter, Förenningskunskap och ledarskap.

Allmänt
Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är "FORE

Banarbetare
Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken.
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway.

Dimma
Vid dimma skall spelarna vänta med att slå ut från första tee tills de röda markeringarna för vattenhinder rakt fram i spelriktningen är synliga. Vid inspel mot en green måste flaggan kunna ses. På par 4 hålen måste 150-meterspinnen kunna ses från tee och på par 5 hålen måste den grön-vita pinnen kunna ses från tee. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Använda gångväg
Den markerade gångvägen till nästa tee måste användas på hål 6 om det finns spelare på tee nr 17. Försiktighet måste alltid iakttagas när man går från greenområdet på detta hål till tee nr 7.

Dold fara
På hål nr.2 finns en övningsbana till höger om högra björkdungen. Övningsbanan är markerad med ”Out of bounds” pinnar som är svåra att se från tee. Vid kraftig ”slice” varna genom att skrika FORE .

På hål nr. 10 finns boningshus till höger om ”Out of bounds” pinnarna.

Leta boll
Om spelare avviker från fairway för att leta boll i dolda partier, måste detta markeras, genom att lämna golfvagn eller bag, väl synlig för bakomvarande spelare.

 

Styrelsen Saxnäs GK