Säker och Trygg i Saxnäs Golfklubb.

Prioriterade områden och mål för vårt Säker och Trygg-arbete 2019 läser du här

Vårt Säker och Trygg-dokument, Version 2, från 2018-11-26  läser du här

Version 2 presenteras på Certifieringen på Hotell Skansen den 11/12 2018. Därefter kommer den att ligga här tillsammans med vårt dokument om vad vi ska satsa på 2019, som du ser högst upp.

Vad går projektet ut på?

Syftet med projektet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns.

Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden.

Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2018?

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Matheus Tholin från Mörbylånga kommun är sedan i våras våra kontaktpersoner i projektet. Under våren och hösten har Therese och Helen/Matheus haft möte med klubbens representanter i projektet; Ulrika Reje och Sune Carlsson.
 • Saxnäs golfklubb arbetar vidare med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2018 har vi sammanställt vår Arbetsplan Vision 50/50 som finns att läsa på hemsidan. Man kan nu säga att vi blivit färdiga med vårt förberedelsearbete och nu fortsätter det vikitga arbetet med att få genomslag för detta arbete inom alla delar av vår verksamhet.  
 • Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. Under 2018 har medlemsenkäten "Players 1st" (Som administeraras via Svenska Golfförbundet) anävnts för att belysa alla olika frågor inom golfklubbens verksamhet och inte bara rågoran inom  "Vision 50/50". Glädjande nog hade vi 300 svar från våra medlemmar som ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete
 • Det verkar som Saxnäs GK arbete med Vision 50/50 kommer att bli bland de första som blir klara med sitt arbete inom Smålands Golfförbund. Förhoppningsvis kommer detta att uppmärksammas på klubbens årsmöte till våren. Detta har även i år tagitr mycket kraft och tid så därför har vi valt att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2018 heller. 
 • 26/11 kommer vi att inbjuda intresserade medlemmar till ett möte för att ta del av hur vi jobbat med Säker och Trygg under året. Samtidigt kommer vi att staka ut vägen för hur vi arbetar vidare med Säker och Trygg under nästa år.
 • I november/december uppdateras klubbens "Säker och trygg"-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben under 2018. Detta dokumnet är en ganska heltäckande beskrivning om hur vi arbetar inom många områden

Detta hände under 2017

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Helene Wåhlstrand Persson från Mörbylånga kommun var våra kontaktpersoner i projektet. Therese och Helene haft möte med klubbens representanter i projektet; Ulrika Reje och Sune Carlsson.
 • Saxnäs golfklubb har arbetat  med Vision 50/50, som är ett stort jämställdhetsprojekt i Svenska Golfförbundets regi. Under 2017 har vi bedrivit spaning om hur vi har det på vår golfklubb ur jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Projektet har innehållit en webbutbildning som hållit hög klass. Utifrån "årets spaning" kommer vi att  sammanställa en handlingsplan inför de kommande året utifrån det vi sett och upplevt.
 • Vision 50/50 har haft en styrgrupp med banägare, tränare och ansvariga styrelsemedlemmar. En större referensgrupp med medlemmar har också deltagit i arbetet. En särskild medlemsenkät har genomförts och gett alla medlemmar en chans att delta. 
 • Vision 50/50 är ett stort projekt där vi i Saxnäs är med i första gruppen i landet som genomför projektet. Detta tar mycket kraft och tid så därför har vi valt att inte gapa över flera områden inom säker och Trygg under 2017. Spaningen som gjorts belyser hela golfklubbens verksamhet, även om den haft fokus på jämställdhet. En del planerade aktiviteter har därför fått stryka på foten och vi har inte haft ork och tid att delta så mycket i Smålandsidrottens kursutbud som var planerat, men en del kurser har vi gått på.
 • I november fastställs klubbens första upplaga av "Säker och trygg"-dokument som sammanfattar vårt arbete i klubben. Därefter kommer arbetet med Målen för framtiden att återupptas. Nästa upplaga av Mål beräknas bli klara under 2018

Detta hände under 2016

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Lena Petersen från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Therése har varit med på ett av våra ordinarie styrelsemöte. Under hösten har vi även haft möte tillsammans med Therése och Lena och klubbens representanter i projektet.
 • Peter Westher är kontaktman från styrelsen och i projektgruppen inom styrelsen deltar också Katarina Svensson och Sune Carlsson. 
 • Att arbeta fram ett nytt nyttjanderättsavtal mellan klubben och banägaren är det som klubben haft sit största fokus på under året. 
 • Vi har även diskuterat en ökad samverkan med banägaren eftersom många säkerhetsaspekter hör till banägarens ansvarsområden. Utbildning i hjärtstartaren planeras för fler än banpersonalen för att fler ska vara utbildade och ska kunna hjälpa till den dagen det behövs.
 • Under hösten påbörjas arbetet med nya Mål och visioner för klubben som beräknas bli klara under 2017.
 • Klubben kommer även att delta i den årliga certifieringen i slutet av året!

Detta hände under 2015

 • 1:a steget var att vi reviderade vår medlemspolicy, inklusive drogpolicy.
 • Nästa steg var att vi inbjöd Agneta Jäverskog, från Färjestadens GoIF, till ett styrelsemöte. Detta för att lära av hur de gjort i sitt arbete med Säker och trygg förening.
 • Under hösten ser styrelsen över sin Arbetsordning för att förbättra och optimera det sätt vi arbetar på i styrelse och kommittéer. Ny arbetsordning beslutas i Januari för att kunna börja att gälla efter årsmötet i mars.
 • Vi har under hösten påbörjat en inventering av de olika styrdokument vi idag har. Det gäller såväl centralt/regionalt inom Golfförbundet och Smålands golfförbund, som lokalt i den egna klubben. Under kommande verksamhetsår planerar vi att uppdatera och komplettera klubbens olika styrdokument.
 • Det gamla nyttjanderättsavtal från 2001 som vi haft med vår banägare har sagts upp. Detta eftersom avtalet löper ut efter 15 år. Avsikten är dels att modernisera och uppdatera avtalet och dels att se över villkoren inför kommande avtalsperiod.
 • Den 7/12 kommer Saxnäs GK att, för 1:a gången, delta i en certifiering av deltagande klubbar som sker på Hotell Skansen i Färjestaden. 

Smålandsidrottens roll

Smålandsidrotten erbjuder föreningen stöd både, resurs- och idémässigt i arbetet. Konsulenterna hjälper er också att göra en utbildningsplan/inventering av utbildningsbehovet i er förening. När denna är gjord jobbar föreningen under en begränsad tid med ett eller flera av följande områden:

 • Mål & vision
 • Brandsäkerhet
 • Regler & besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i er närhet
 • Utrustning som krävs för verksamheten
 • Hjärt & lungräddning (HLR)
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap -föreningskultur/klimat
 • Doping/droger/alkohol/tobak
 • Resor - Värdetransport

Du kan läsa mer om "Säker och trygg förening" på; 

Smålandsidrottens sida om säker och trygg förening