Regel & Handikapp kommittén

Kommittén består av följande medlemmar:

Lars Nordén, 0485-324 49 - klubbdomare och regelansvarig

Anders Wittberg, 073-2675773

Ansvarsområde

Hantera alla lokala regler, tillfälliga lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsregler. I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årligen revision av klubbens lokala regler. I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för tidsbegränsade regler och ordningsföreskrifter. I samråd med banägaren ta fram lämpliga ordningsföreskrifter och medverka i efterlevnaden av dessa (efter styrelsebeslut).

Bereda frågor som rör medlemmarnas spelhandicap. Medverka i och genomföra årlig handicaprevision. Utreda och besluta om förändring av medlemmars spelhandicap i de fall det finns särskild anledning. Exempel på sådana är om medlem fått nedsatt spelförmåga pga sjukdom, starka indicier på att medlem ej har ett spelhandicap som motsvarar dennes spelförmåga. Styrelsen skall underrättas om kommitténs beslut i dessa frågor.

Tillse att banan har erforderliga markeringar, utföra underhålls- och kompletteringsarbeten för markeringar, föreslå till styrelsen och i samråd med banägaren genomföra större förändringar av banmarkeringarna. I samråd med distriktets regelkommitté dokumentera banans markeringar.

Vara svars- och upplysningsinstans åt medlemmarna i fråga om regeltolkning.

Medverka i regelutbildning av klubbens medlemmar.